Kompetanseheving i bransjen ?

Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) i Danmark samlet våren 2013 represen­tanter fra kunnskapsinstitusjoner, regioner, høreapparat-leverandører, klinikker og brukerorganisasjoner til et temamøte om utviklingsmuligheter innen det hørsels­tekniske feltet. Møtet munnet ut i noen anbefalinger.

Kan møtets konklusjoner og Høreforeningens kommentarer være aktuelle også for norske forhold? Skriv gjerne en kommentarer om du har synspunkter på dette!

Tre anbefalinger fra Akademiet for de Tekniske Vitenskaper

  1. Styrk utdanningen:
    Fremtidige diagnosemetoder og høre­apparat-teknologier vil stille større krav til medarbeidere og ledere i behand­lingssystemet. Det bør derfor under­søkes hvordan utdanninger og etter­utdanninger kan videreutvikles. ATV mener det er behov for en ny bachelor­utdannelse som audiologi­assistent og et påbygg (master) til audiologi med spesiell fokus på ledelse.
  2. Styrk forskningen:
    Det er behov for kvalitetsforskning innen nye behandlings- og diagnose-metoder når det gjelder hørselstap.
  3. Styrk samarbeidet:
    Danmark kan bli et «laboratorium» for utvikling av velferd- og verdiskapning innen hørselsteknologi. Storskalaforsøk med mange brukere kan gi den dokumentasjonen som trengs for diagnose- og tilpasningsmetoder med flere komponenter.

Høreforeningens kommentarer

Daglig leder av Høreforeningen (Danmarks interesseorganisasjon for hørselshemmede) deltok på møtet. Han under­streker at høreapparater må tilpasses / justeres spesielt for den enkelte bruker før de kan være til nytte.

Omgivelsene på arbeidsplasser og i det offentlige rom er heller ikke innrettet til å passe for mennesker med nedsatt hørsel. Det er for eksempel vrient å høre når det er mange mennesker rundt et lunsjbord, og det kan føre til at den tunghørte isolerer seg.

Dessuten har vi utfordringen med tele-slynger. Det er stor forskjell på de for­skjellige høreapparatene og deres samspill med teleslynge. Dette er ikke den beste teknologien, men det er den som er felles standard på verdensplan. Det er behov for en avløser til teleslynge og en bedre felles standardplattform for hørselstekniske hjelpemidler uansett fabrikat.

Det er dessuten et problem at det mangler kunnskap om hvordan apparater kan håndtere problemet med tale-diskri­minering, dvs. redusert evne til å skille lyder med forskjellige tonehøyder fra hverandre. Dermed er det vanskeligere å høre hva som blir sagt i støyende omgivelser pga vansker med å skille lydene fra hverandre. Det er behov for mer forskning og utvikling når det gjelder dette.

Hvis det skal skapes bedre produkter, er det behov for tettere samarbeid mellom forskning og industri. Og det er helt essensielt at brukerne kommer mer i fokus.

Det er også behov for forbedring i ut­danningen av de som tildeler og håndterer høreapparatene. Apparatenes stadig mer komplekse finesser krever mer og ny kunnskap for de som utfører tilpasning / justering av dem.

Kilde:

Oversatt av Stein Thomassen

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *