Regler fra oldemors tid ?

25 år gamle regler for hva som kreves av de som skal gi deg høreapparater:

——-

Vedlegg 3 til § 10 b – Krav til kvalifikasjoner, regler for undersøkelse, krav til utstyr, lokaler mv. og om faglig medvirkning ved undersøkelse av hørselshemmede, avtrykk av øregang og tilpasning av høreapparat

FASTSATT AV HELSEDIREKTØREN DEN 29. AUGUST 1986 I MEDHOLD AV § 5 I MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER OM STØNAD TIL HØREAPPARATER

1. Krav til kvalifikasjon

Den lege som utfører eller har ansvaret for undersøkelse av den hørselshemmede, og på grunnlag herav kan rekvirere høreapparat for trygdens regning, skal være godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer, ha minst seks måneders tjeneste i audiologi og ha praktisert audiologi/tilpasning av høreapparater de siste tre år.

2. Regler for undersøkelser mv.

1. Det skal gjøres en fullstendig medisinsk audiologisk diagnostikk og vurdering, som skal bygge på:

 • a. sykehistorie og klinisk øre-nese-halsundersøkelse, med nødvendige tilleggsundersøkelser
 • b. terskelaudiometri med luft- og benledning
 • c. taleaudiometri med bruk av énstavelsesord og tallord (Norsk Taleaudiometri)
 • d. relevante supplerende audiologiske undersøkelser så som lekeaudiometri, impedansaudiometri m.m.
 • e. valg og utprøving av apparat på grunnlag av kjennskap til apparatets elektroakustiske ytelser i relasjon til den dokumenterte hørselfunksjon.

2. I forbindelse med tildeling av høreapparat skal følgende tjenester være tilgjengelige:

 • f. avtrykk av øregang og fremstilling av individuelt tilpassede ørepropper, enten av legen selv eller hans kvalifiserte hjelpepersonale, eller under legens faglige ansvar av høreapparatforhandler som legen har avtale med
 • g. instruksjon og opplæring i bruk og vedlikehold av høreapparat, og eventuelt pedagogisk veiledning og behandling med sikte på å gi den hørselshemmede optimal evne til kommunikasjon
 • h. tilpasning, justering og kontroll av høreapparat med tilbehør, herunder ørepropp, før endelig rekvisisjon
 • i. ny kontroll og eventuell justering og opplæring etter 1. gangs rekvisisjon, etter 6-12 måneders bruk av apparatet.
 • j. informasjon og rådgivning av såvel den hørselshemmede som den nærmeste familie e.l. med sikte på å ivareta de sosiale funksjoner og å minske den sosiale funksjonshemning som hørselstapet medfører.

Barn, psykisk utviklingshemmede og ungdom og voksne med særskilte problemer, skal henvises til hørselsentral.

Legen skal føre nøyaktige oppgaver over undersøkelse i forbindelse med høreapparater, og skal på anmodning gi vedkommende hørselsentral og/eller fylkeslege nødvendige statistiske og administrative opplysninger.

3. Krav til utstyr

Ved undersøkelse mv. av den hørselshemmede skal det forefinnes, foruten vanlig utstyr til spesialistpraksis i øre-nese-halssykdommer:

 • a. rentoneaudiometer og
 • b. utstyr for taleaudiometri som minst tilfredsstiller kravene i IEC 177 (angitt på deklarasjonen for apparatet)
 • c. impedansmeter (ønskelig av hensyn til diagnostikken)
 • d. adekvat utvalg av høreapparater (for eksempel kroppsbårne, bak øret osv.) for utprøving
 • e. utstyr for øregangsavstøpning og for fremstilling av individuelt tilpassede ørepropper, jf. punkt 2
 • f. Audiometrisk utstyr skal regelmessig kontrolleres subjektivt, og kalibreres ved et kompetent laboratorium minst hver 3. år, eller når resultatet av den subjektive kontroll tilsier det. Lydhode renses og taleaudiometri-båndet skiftes i henhold til leverandørens instruksjon.

4. Krav til lokaler

I forbindelse med tildeling av høreapparat skal det, foruten vanlige lokaler for spesialistpraksis i øre-nese-halssykdommer være til disposisjon:

 • a. rom der det kan foretas hørselsmåling med tone- og taleaudiometri, som tilfredsstiller tekniske krav i ISO-6189 tilpasset norske forhold. (Kravene i ISO-6189 er inntatt i rundskriv fra direktoratet for arbeidstilsynet: Hørselkontroll av støyeksponerte arbeidstakere. Bestillingsnr. 416.)
 • b. rom for høreapparatutprøving som er tilfredsstillende lyddempet, dvs. har en lydisolasjon som holder støynivået fra ukontrollerbare støykilder under 30 dB (A), og en etterklangstid som ved 500 HZ ikke overskrider 0,8 S. Der det av medisinske grunner er nødvendig med ambulerende virksomhet, så som i aldershjem, sykehjem o.l., kan kravene til romstandard fravikes.

5. Faglig medvirkning

Den lege som utfører undersøkelser etter disse regler, er ansvarlig for den virksomhet som utføres av legens hjelpepersonale (audiograf o.l.) og for avstøpning og eventuell fremstilling av ørepropper som utføres av den som legen har avtale med.

Legen skal samarbeide med den lokale hørselsentral og etter anmodning fra denne motta hørselshemmede for vurdering av høreapparat innenfor sin kompetanse og kapasitet.

6. Hørselsentraler

Det som er nevnt om krav til kvalifikasjoner, undersøkelser, utstyr og lokaler under punktene 1 til 4, gjelder også hørselsentraler. Hørselsentralen skal:

 1. ha fast tilknyttet hørselspedagog, ingeniør (audiotekniker) og det nødvendige antall audiografer og kontorpersonale
 2. ha ansvar for nødvendig undervisning, etterutdannelse og samarbeidsrutiner for dem som arbeider med rekvirering og levering av høreapparat m.m. i sitt geografiske område
 3. føre statistiske oppgaver over hørselshemmede i sitt geografiske område, i samarbeid med leger som er godkjent etter disse regler, og eventuelle andre statistiske oppgaver som fylkeslegen anmoder om
 4. ha utstyr for teknisk kontroll av høreapparater, og for kalibrering av audiometrisk utstyr
 5. i samarbeid med øre-nese-halsavdeling, øvrige kliniske avdelinger og eventuelle tekniske hjelpemiddelsentraler, foreta undersøkelse og tilpasning av nødvendige tekniske hjelpemidler for barn, for personer med funksjonshemning i tillegg til hørselshemning, og personer henvist fra andre instanser
 6. i samarbeid med skoler med hørselshemmede elever sørge for optimale akustiske forhold i aktuelle klasserom og føre tilsyn med at teknisk-audiologiske tiltak fungerer etter hensikten.

7. Forskjellige bestemmelser

Helsedirektøren kan etter individuell vurdering fravike disse krav og regler når særlige grunner foreligger.

Fylkeslegen/stadsfysikus i Oslo fører tilsyn med virksomheten og kan be om de opplysninger som er nødvendige for å føre tilsyn.

———————–

Se originalen

———————–

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *