Døve og tunghørte barn trenger språk

Matthew Hall, Wyatte Hall, og Naomi Caselli, publiserte våren 2019 en forskningsartikkel kalt «Deaf children need language, not (just) speech» («Døve barn trenger språk, ikka bare tale«). De har også publisert en folkelig kortversjon på bloggen Acadeafic, både skriftlig (us english) og på tegnspråk (ASL).

Der betviler de forskeren Geers’ konklusjoner om at barn som bruker kun muntlig språk, får bedre taleoppfattelse, taleevne, og leseferdigheter, enn barn som bruker tegnspråk.
Se Tips 4 i blogginnlegget Hva er nødvendig for barn med nedsatt hørsel?


Jeg vil minne om at begreper som døv og tunghørt er ikke entydige. På engelsk sier man ofte døv i stedet for tunghørt. Og hva ligger egentlig i begrepet tunghørt? Mener man svært nedsatt hørsel eller bare nedsatt i en mindre grad?

I mine øyne snakker disse forskerne om barn med vesentlig nedsatt hørsel og enda dårligere.

Sammendrag av artikkelen.

Døve og tunghørte barn trenger å beherske minst ett språk (enten talespråk eller tegnspråk) for å full ut kunne nyttiggjøre seg sitt fulle potensial. Å gi tilgang til et naturlig tegnspråk, støtter opp om dette målet.

Til tross for forskningsresultater som viser at tegnspråk gavner døve og tunghørte barn, råder mange forskere og behandlere i dag familier til å fokusere på kun talespråk.

Forfatterne (Matthew, Wyatte, og Naomi) er kritiske til Geers og kollegaers sin forskningsartikkel kalt «Early Sign Language Exposure and Cochlear Implants» («Tidlig eksponering for tegnspråk og cochleaimplantat«) som et eksempel på forskning som fremsetter udokumenterte påstander mot å benytte naturlig tegnspråk.

Matthew, Wyatte, og Naomi imøtegår påstandene om (1) at det er uheldige/skadelige virkninger av tegnspråk, og (2) at lytting og talespråk er nødvendig for optimal utvikling hos døve barn.

Selv om praktiske utfordringer gjenstår (og diskuteres) når det gjelder å tilby et tegnspråk-rikt miljø, tilsier forskningsresultater at slike utfordringer er verd å håndtere sett i lys av at naturlig tegnspråk gir mange fordeler for døve og tunghørte barn – særlig når det gjelder å forhindre og redusere manglende språkstimulering.


Kilde: https://doi.org/10.1177/0142723719834102